Πιστοποιήσεις

 

Translations:

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 και Υπ.Απ. ΔΥ85/ΓΠ/1348-16/1/04 (ΦΕΚ 32Β/16-01-04).